PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »PRVA POMOČ«

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NA FACEBOOK STRANI PES MOJ PRIJATELJ

 

1.Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje ADRIA-IMPEX, d.o.o., Ul. Majorja Lavriča 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »Pes moj prijatelj« oz. »organizator«).

 

2. Pokrovitelj nagradne igre

Pokrovitelj nagradne igre je shop.pesmojprijatelj.si, ADRIA – IMPEX D.O.O., Majorja Lavriča 12, 1117 Ljubljana  (v nadaljevanju »pokrovitelj«).

 

3. Posredovanje podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@pesmojprijatelj.si.

 

4. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja. Sodelovanje je brezplačno. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator nadalje obdeluje njegove osebne podatke, za potrebe izvedbe nagradne igre. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov EU (GDPR). Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@pesmojprijatelj.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

 

5. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra na Facebooku bo trajala od trenutka objave (10. 2. 2023) do vključno 12. 2. 2023 do 23.59. 

 

6. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@pesmojprijatelj.si. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre in pri pokrovitelju nagradne igre ter njihovim ožjim družinskim članom.

 

7. Potek nagradne igre

V nagradni igri sodelujoči sodeluje na način tako da všečka in deli FB objavo nagradne igre ter v komentar objave doda sliko štirinožnega prijatelja v naravi.

 

8. Izbor nagrajencev

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo uredništvo portala Pes moj prijatelj izžrebalo 1 nagrajenca, ki bo prejel nagrado »komplet male prve pomoči za male živali«. Posamezni udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, nagrado pa lahko prejme samo enkrat.

 

9. Nagrada

NAGRADA: Komplet »male pomoči za male živali«

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

 

10. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenec bo o izboru obveščen v roku 5-ih delovnih dni po zaključku nagradne igre z objavo organizatorja na družabnem omrežju Facebook in s pozivom nagrajenca, naj na elektronski naslov info@pesmojprijatelj.si pošlje sporočilo s svojim naslovom, kamor mu bomo poslali navodila za prevzem nagrade. Organizator bo nagrajenca na njegov elektronski naslov hkrati z obvestilom o nagradi poslal tudi vprašalnik o osebnih podatkih (ime, priimek, naslov). V primeru, da se nagrajenec v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Po prejemu popolnih podatkov, navedenih v tem členu, bo nagrada nagrajencu s strani pokrovitelja nagradne igre poslana po pošti v roku 10-ih delovnih dni. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade. Sodelujoči izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na Facebook strani  Pes moj prijatelj.

 

11. Obdavčitev nagrad

Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.

 

12. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook in, če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki ni na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

 

13. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več Facebook profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade.

 

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

- izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

- obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

- objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

- podelitve nagrad.


Organizator bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov (glej 4. člen). Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam, razen pokrovitelju nagradne igre, ki bo poskrbel za pošiljanje nagrad. Organizator bo elektronske naslove trajno izbrisala v roku treh mesecev po zaključku nagradne igre. Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira uredništvo portala na info@pesmojprijatelj.si.

 

15. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

 

16. Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na portalu Pes moj prijatelj, povezava nanje pa tudi v objavi nagradne igre na Facebook strani Pes moj prijatelj.

 


Kraj in datum objave pravil nagradne igre:

 

Ljubljana, 10. 2. 2023